Vydání naučných publikací

Geologické zajímavosti LK 
•    11.2011- 3.2012 - koordinace
•    4.2012 - tisk

Památné stromy LK
•    3. – 15.2012 - koordinace
•    6.2012 - tisk

Naučné stezky LK
•    6.- 8.2012 - příprava
•    9.2012 – tisk

Překlad a vydání českých publikací v němčině:
Pro Liberecký kraj byly odborem ochrany přírody a krajiny vydány níže uvedené publikace. Tyto publikace jsou orientovány na témata ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje, jsou používány při ekologické výchově a jsou jako informační materiál k dispozici občanům/zájemcům. Tyto publikace budou v rámci projektu upraveny pro potřeby německého občana/návštěvníka a vydány v německém jazyce. Pro okres Görlitz je vydání těchto publikací v německém jazyce velmi zajímavé. Informace o ochraně přírody a krajiny z českého sousedního regionu, které doposud nebyly pro německé občany k dispozici (nebo jen velmi omezeně), tak budou dlouhodobě přístupné široké veřejnosti.

Témata publikací:
*24 výletů Lužickými a Žitavskými horami
(120 stran, celobarevný tisk, křídový papír, formát A5, 2300 ks v češtině)
Tato publikace obsahuje 12 přírodovědných výletů v CHKO Lužické hory a 12 přírodovědných výletů v Přírodním parku Žitavské hory. Jedná se o společnou publikaci, která existuje v německém jazyce, v češtině bude v rámci projektu realizován dotisk.

*Maloplošná chráněná území Libereckého kraje 
(120 stran, celobarevný tisk, křídový papír, formát A5, 2300 ks v němčině)
Tato publikace popisuje 110 maloplošných chráněných území – národní přírodní památky, přírodní památky, národní přírodní rezervace a přírodní rezervace v Libereckém kraji

*Geologické zajímavosti Libereckého kraje 
(120 stran, celobarevný tisk, křídový papír, formát A5, 2300 ks v němčině)
Liberecký kraj patří v ČR ke geologicky a geomorfologicky nejzajímavějšímu území. Různorodá geologická struktura je provázena také druhovou pestrostí. V publikaci jsou představeny nejzajímavější geologické lokality, ke kterým patří vrcholy skal, skalní útvary, jeskyně, hrady, kamenolomy.

*Naučné stezky Libereckého kraje 
(110 stran, celobarevný tisk, křírový papír, formát A5, 2300 ks v němčině)
V projektové oblasti je vyznačeno cca 30 naučných stezek. Publikace má motivovat občany i návštěvníky k poznání cenných přírodních oblastí a dále se o ochraně přírody a krajiny v těchto oblastech informovat. Většina naučných stezek jsou informační tabule pouze česky. Proto je cílem publikace v němčině nejen motivace, prožít přírodu na české straně, ale i integrace informací z tabulí naučných stezek do brožury.

*Památné stromy Libereckého kraje
(120 stran, celobarevný tisk, křídový papír, formát A5, 2300 ks v němčině)
V Libereckém kraji se nachází cca 243 památných stromů a chráněných skupin stromů, celkem je chráněno 740 stromů. Většina památných stromů jsou původní druhy stromů – lípa, dub, chráněné jsou i nepůvodní druhy stromů, ke kterým patří např. platany, magnólie a lilijovníky. Cílem publikace je zdůraznit význam stromů a skupin stromů v krajině, v motivaci vnímat stromy jako důležitou součást přírody a eventuálně je v krajině vyhledávat.

*Pracovní materiál k naučné stezce Jablonné v Podj. - Lückendorf Putování skřítka Javorníčka az Hochwaldským mužíčkem 
(cca 100 stran, 200ks pracovního materiálu a CD)
V roce 2004 byla připravena přeshraniční naučná stezka „Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem“ z Jablonného v Podještědí do Lückendorfu (identifikace trasy, zpracování dvoujazyčných pracovních listů pro rodiny s dětmi a MŠ a ZŠ), dnes v terénu jen symbolicky proznačená (odzkoušení).Pracovní listy budou v rámci projektu vytištěny, doplněny CD a distribuovány do MŠ a ZŠ v Lužických a Žitavských horách, potenciálně v celém Euroregionu Nisa.

Struktura pracovních listů:
4 úseky naučné stezky k následujícím tématům: les, louka, voda, pole

Pracovní listy/Materiál obsahují: pohádky, písničky, omalovánky, hádanky, křížovky – vše česky a německy/dvoujazyčně
Všechny tištěné publikace budou na české straně doplněny CD s českým a německým textem publikací, distribuovány hlavně do informačních středisek Euroregiona Nisa, tak aby bylo možné na žádost občanů či návštěvníků kopírovat.

Obsahové zpracování a vydání nových publikací
v německém a českém jazyce:
V okrese Görlitz neexistuje podobná tématicky zaměřená řada informačních materiálů jako v Libereckém kraji, přestože je potřeba zprostředkování a výměny informací velmi vysoká. Proto  vzniknou v rámci projektu dvě nové publikace, které budou mít obdobnou podobu jako české. Budou obsahovat naučné stezky v okrese Görlitz a nejdůležitější přírodní lokality nově vytvořeného okresu. Na německé straně vzniknou takové populárně naučné publikace poprvé a představí také poprvé okres Auf deutscher Seite entstehen somit erstmalig populärwissenschaftliche Broschüren, welche den Görlitz jako celek. Publikace budou vydány v češtině i němčině, budou k dispozici českým i německým občanům, což je také zájem Libereckého kraje.

Témata a obsah publikací:
*Naučné stezky v okrese Görlitz (110 celobarevných stran, křídový papír, formát A5, vždy 2300 ks v ČJ a NJ) V publikaci budou představeny nejzajímavější naučné stezky okresu Görlitz s textem, mapou a charakteristickými krajinnými formacemi. Lehce srozumitelné texty a přehledné výseky map vyzvou české a německé občany k poznání a objevení přírodních lokalit v okrese Görlitz. Důležité informace z naučných tabulí budou přeloženy do češtiny.

*Biotopy okresu Görlitz
(120 celobarevných stran, křídový papír, formát A5, vždy 2300 ks v ČJ a NJ) V této publikaci budou představeny biotopy s typickými rostlinami a živočichy. K nim patří smíšené horské lesy na jihu, vřesoviště a rybníky v severní části. Publikace nabídne přehled o typických, cenných a výjmečných/jedinečných a chráněných biotopů okresu.

*Vydání společného dvoujazyčného kalendáře
(Format A1; 2x200ks pro roky 2010 a 2011)
  In Zusammenarbeit beider Partner entsteht ein Kalender mit Naturimpressionen aus dem Projektgebiet, welcher den Betrachter vor allem emotional ansprechen soll.

Herausgabe von populär-wissenschaftlichen Publikationen 

Kleinflächige Schutzgebiete im Bezirk Liberec

Geologische Besonderheiten im Bezirk Liberec 

Denkmalgeschützte Bäume im Bezirk Liberec

Lehrpfade im Bezirk Liberec

Übersetzung und Herausgabe von tschechischen Publikationen in deutscher Sprache Für die Region Liberec wurden im Rahmen der Abteilung für Natur- und Landschaftsschutz u.g. Publikationen in tschechischer Sprache herausgegeben. Die Publikationen umfassen Themen aus dem Bereich Natur und Landschaft des Liberecer Kraj und finden Einsatz in der Umweltbildung bzw. stehen zur Information und Bildung für jedermann zur Verfügung. Diese Publikationen sollen an den Bedarf des deutschen Besuchers angepasst und in deutscher Sprache herausgegeben werden. Für den Landkreis Görlitz ist die Herausgabe dieser Broschüren in deutscher Sprache von großem Interesse. Informationen zu speziellen Natur- und Landschaftsthemen aus der tschechischen Nachbarregion, die den deutschen Bürgern bisher nicht oder nur teilweise zur Verfügung standen,  werden dadurch langfristig einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
 
Themen der Publikationen CZ:
*24 Wanderungen im Lausitzer und Zittauer Gebirge (120 farbige Seiten A5, 2300 Stck in tsch. Sprache)
Diese Publikation beinhaltet 12 naturwissenschaftliche Wanderungen im LSG Lausitzer Gebirge und 12 naturwissenschaftliche Wanderungen im Naturpark Zittauer Gebirge. Es geht um eine gemeinsame Publikation, welche in deutscher Sprache vorhanden ist. in tschechischer Sprache wird ein Nachdruck organisiert.
 
*Kleinflächige Schutzgebiete im Kraj Liberec (120 farbige Seiten A5, 2300 Stck in dt. Sprache)
Diese Publikation beschreibt 110 kleinflächige Schutzgebiete – Nationale Naturdenkmäler und Naturreservate im Kraj Liberec.
 
*Geologische Besonderheiten im Kraj Liberec (120 farbige Seiten A5, 2300 Stck in dt. Sprache)
Das Liberec-Gebiet gehört in der Tschechischen Republik zu den geologisch und geomorphologisch interessantesten und reichsten Regionen. Die vielfältige geologische Struktur wird auch von der natürlichen Vielfalt begleitet. In der Publikation werden die interessantesten geologischen Standorte vorgestellt. Zu diesen gehören: Berggipfel, Felsengebilde, Höhlen, Burgen, Steinbrüche.
 
*Lehrpfade im Kraj Liberec (110 farbige Seiten, A5, 2300 Stck in dt. Sprache)
Im Projektgebiet wurden rund 30 Lehrpfade errichtet. Die Broschüre soll die Bevölkerung, sowie die Besucher motivieren, die wertvollen Naturgebiete kennen zu lernen und sich über den Natur- und Landschaftsschutz in diesen Gebieten zu informieren.
Die meisten Lehrpfade wurden allerdings nur mit tschechischen Informationstafeln gestaltet. Deswegen besteht das Ziel der Publikation in deutscher Sprache nicht nur in der Motivation, die Natur im tschechischen Teil zu erleben, sondern auch viele Informationen von den Lehrpfadtafeln in das Buch zu integrieren.
 
*Denkmalsgeschützte Bäume im Kraj Liberec (120 farbige Seiten , A5, 2300 Stck in dt. Sprache)
Im Liberecer Kraj befinden sich 243 geschützte Bäume oder Baumgruppen, insgesamt stehen 740 Bäume unter Naturschutz. Die meisten geschützten Bäume sind einheimische Baumarten – Linde, Eiche, unter Schutz stehen allerdings auch einige nicht einheimische Baumarten, wie z.B. Platane, Magnolien oder Lilienbaum.
Das Ziel der Publikation besteht in der Vermittlung der Bedeutung der Bäume und Baumgruppen in der Landschaft, in der Motivation, die Bäume, als einen wichtigen Bestandteil wahrzunehmen und sie eventuell in der Landschaft auch aufzusuchen.
 
*Arbeitsmaterial zum Lehrpfad Jablonné v Podj. - Lückendorf: Wanderung des Ahornzwergs zum Hochwaldmännlein (ca. 100 Seiten + CD 200 Stck, zweisprachig)
Im Jahr 2004 wurde der grenzüberschreitende „Lehrpfad Wanderung des Ahornzwergs zum Hochwaldmännlein“ von Jablonné v Podještědí nach Lückendorf entwickelt (Identifizierung der Strecke, Erarbeitung der zweisprachigen Arbeitsblätter für Familien und Kindereinrichtungen – Kindertagesstätten + Grundschulen) und z.Z. nur symbolisch in der Natur gekennzeichnet (Probebetrieb).
Die Arbeitsblätter sollen im Rahmen des geplanten Projektes gedruckt und den Kindereinrichtungen im Lausitzer und Zittauer Gebirge zur Verfügung gestellt werden.

Struktur der Arbeitsblätter:
4 Abschnitte des Lehrpfades zu folgenden Themen: Wald, Wiese, Wasser, Feld Die Arbeitsblätter beinhalten: Märchen, Lieder, Malaufgaben, Rätsel, Kreuzworträtsel – alles zweisprachig.
 
Alle gedruckten Publikationen werden auf tschechischer Seite in der Form von CD-ROMs mit tschechischen und deutschen Texten aus den Publikationen herausgegeben. Diese werden insbesondere in die Touristinformationen der Euroregion Neisse verteilt, damit der Bürger und Besucher gewünschte Informationen zum deutschen und tschechischen Interessengebiet bekommt und eventuell als gedruckte Unterlage/Kopie erhält.
 
Inhaltliche Erarbeitung und Herausgabe s von neuen Publikationen in deutscher und tschechischer Sprache:
Im Landkreis Görlitz besteht derzeit noch keine thematisch vergleichbare  Informationsreihe wie im Liberecer Kraj, obwohl der Bedarf nach Austausch von Informationen sehr groß ist. Deshalb sollen im Rahmen des Projektes in Anlehnung an die Form der tschechischen Publikationen zwei neue Broschüren entstehen, welche Lehrpfade im Landkreis Görlitz sowie die wichtigsten und interessantesten Lebensräume des neu gegründeten Landkreises vorstellen. Auf deutscher Seite entstehen somit erstmalig populärwissenschaftliche Broschüren, welche den Landkreis Görlitz als Ganzes vorstellen. Die Informationen werden mit der zweisprachigen Herausgabe im gleichen Zuge deutschen wie auch tschechischen Bürgern zugänglich gemacht, was ebenfalls für den Kraj Liberec von großem Interesse ist.

Themen der Publikationen D:  
*Lehrpfade im Landkreis Görlitz (110 farbige Seiten, A5, je 2300 Stck in dt und tsch. Sprache)
In einer Broschüre sollen die interessantesten Lehrpfade des neuen Landkreises Görlitz mit Text und Karte sowie charakteristischen Landschaftsfotografien vorgestellt werden. Leicht verständliche Texte und übersichtliche Kartenausschnitte laden tschechische wie auch deutsche Bürger ein, interessante Naturräume im Landkreis Görlitz kennen zu lernen und selbst zu entdecken. Wesentliche Tafelinhalte werden in tschechische Sprache übersetzt.
 
*Lebensräume im Landkreis Görlitz (120 farbige Seiten A5, je 2300 Stck in dt. und tsch. Sprache)
Charakteristische Lebensräume mit ihren typischen Tier- und Pflanzenarten werden in dieser Broschüre vorgestellt. Zu ihnen gehören Bergmischwälder, Felsenstädte und Bergwiesen im Süden ebenso wie die Heide- und Teichlandschaft im nördlichen Teil. Die Broschüre gibt einen Abriss über typische wie auch seltene und schützenswerte Lebensräume des Landkreises.
 
*Gemeinsame Herausgabe eines zweisprachigen Naturkalenders (Format A3; 2x200 Stück
  für 2010 und 2011)
  In Zusammenarbeit beider Partner entsteht ein Kalender mit Naturimpressionen aus dem Projektgebiet, welcher den Betrachter vor allem emotional ansprechen soll.
 
Im Rahmen der Projekt begleitenden Öffentlichkeitsarbeit geht es vorrangig um das Kennenlernen von Natur und Landschaft direkt vor Ort in der Natur. Grenzenlose Wander- und Radtouren , aber auch Präsentationen und Ausstellungsbesuche vermitteln Natur zum Anfassen, viele naturschutzfachliche Informationen sowie emotionale Eindrücke, aber auch Gelegenheit für zwischenmenschliche Kontakte und gemeinsames Erleben und Handeln im grenzenlosen Europa. Nur wer die Natur kennt und als Ganzes begreift wird auch befähigt sein, sie zu schützen.
 
Begleitende Öffentlichkeitsarbeit CZ:  
*Diskussionsveranstaltungen zu Naturbesonderheiten im Lausitzer und Zittauer Gebirge, in der Euroregion Neiße
Geplant ist eine Vorlesungsreihe mit 9 Vorlesungen von tschechischer Seite – mit den Mitarbeitern der Landschaftsschutzverwaltung und 9 Vorlesungen von deutscher Seite – externe Mitarbeiter
Themen. Pflanzenwelt; Tierwelt, Wasser in der Landschaft, Geologische Besonderheiten, Geschichte und Traditionen, Volksarchitektur,
Forstwirtschaft und Jagd. Umfang: max. 3 Stunden
 
*Radtouren für Kinder und Jugendliche
Die geführten Radtouren sind ein Angebot an Schulklassen und andere Kinder- und Jugendgruppen zum gemeinsamen Kennenlernen von schönen und besonderen Naturräumen auf tschechischer wie auf deutscher Seite. Geplant sind 15 Veranstaltungen mit ergänzenden Themen zum Geografie- und Biologieunterricht, wie z.B.: Bergbau, Geologie, Tier- und Pflanzenwelt, Einfluss des Menschen auf Natur und Landschaft, Erneuerbare und fossile Energieressourcen, Wasser in der Landschaft.
 
*Vorstellung der Publikationen
Im Rahmen von 7 Veranstaltungen an verschiedenen öffentlichkeitswirksamen Orten im Kraj Liberec werden die neuen Publikationen vorgestellt und bekannt gemacht.
 
Begleitende Öffentlichkeitsarbeit D:
Die Veranstaltungen auf deutscher Seite werden durch den Leadpartner koordiniert und werden durch das Naturschutzzentrum als  erfahrenen und kompetenten Partner durchgeführt.
 
*Vorlesungen und Exkursionen
Im Rahmen von 18 Veranstaltungen wird der Naturraum Landkreis Görlitz und Kraj Liberec vorgestellt. Der Besucher erfährt Wissenswertes zu folgenden Themen:
Pflanzenwelt; Tierwelt, Wasser in der Landschaft, Geologische Besonderheiten, Geschichte und Traditionen, Volksarchitektur, Forstwirtschaft und Jagd. Im Rahmen von Exkursionen werden interessante Naturräume vorgestellt. Das Angebot steht Kinder- und Jugendgruppen wie auch Bürgern und Touristen offen.
 
*Radtouren und Wanderungen
Die geführte thematischen Wanderungen und Radtouren sind ein Angebot zum Kennenlernen von Natur und Landschaft im Landkreis Görlitz. Sie werden Schulen im Rahmen von Projekttagen angeboten bzw. stehen als freie Angebote Bürgern und Touristen zur Verfügung.
 
*Veranstaltungen für Vor- und Grundschulkinder
Auf altersgerechte Art und Weise wird den Kindern im Rahmen von kleinen Wanderungen oder in spielerischer Art und Weise der Gedanke „Natur ohne Grenzen“ im zusammenwachsenden Europa nahe gebracht.
Die Kinder lernen im Rahmen der Veranstaltungen Natur und Landschaft, aber auch Kultur und Bräuche des Nachbarlandes kennen.
 
*Gemeinsame Wanderausstellung „Naturimpressionen in der Euroregion Neiße“
Mit schönen Naturfotos sollen Natur und Landschaft ohne Grenzen im Raum Landkreis Görlitz und Kraj vorgestellt werden und in einer Wanderausstellung von beiden Partnern gemeinsam gestaltete werden. Die Wanderausstellung wird an insgesamt 12 Orten (7 Städte und Gemeinden auf tschechischer Seite, 5 Städte und Gemeinden auf deutscher Seite) in der Euroregion Neisse präsentiert und jeweils im Rahmen einer Präsentationsveranstaltung zu Publikationen und anschliessendem Vortrag eröffnet. Die Ausstellung vermittelt Wissenswertes zu Natur und Landschaft und viele emotionale Eindrücke und bietet Raum für internationale Begegnungen und neue Kontakte.
Die Veranstaltungen werden von beiden Projektpartnern organisiert.
 
Grenzüberschreitender Lehrpfad Jablonné v P. - Lückendorf:
Im Jahr 2004 wurde der grenzüberschreitende „Lehrpfad Wanderung des Ahornzwergs zum Hochwaldmännlein“ von Jablonné v Podještědí nach Lückendorf entwickelt (Identifizierung der Strecke, Erarbeitung der zweisprachigen Arbeitsblätter für Familien und Kindereinrichtungen – Kindertagesstätten + Grundschulen) und z.Z. nur symbolisch in der Natur gekennzeichnet (Probebetrieb).
Im Rahmen des Projektes wird der Lehrpfad in der Kooperation mit dem Klub tschechischer Touristen Ausgeschildert und mit 4 zweisprachigen Informationstafeln ausgestattet.

Obsah projektu


Vydání naučných publikací / Herausgabe von den polulärwissenschaftlichen Publikationen

 Doprovodná práce s veřejností / Begleitende Öffentlichkeitsarbeit

- přednášky
- cykloexkurze a celodenní exkurze     s odborným vedením
- vydání společného přírodovědného       kalendáře
- putovní výstava

Přeshraniční naučná stezka Jablonné v Podještědí - Lückendorf / Grenzüberschreitender Lehrpfad Jablonné v P. - Lückendorf

 Publicita k projektu / Publizität

Inhalt des projektes

Herausgabe von populär-wissenschaftlichen Publikationen in deutscher und tschechischer Sprache

Begleitende grenzüberschreitende Öffentlichkeitsarbeit in Form von

 - Vorträgen und Exkursionen für die 
Öffentlichkeit
 - Geführte Radtouren und Ganztagswanderungen
- Veranstaltungen für Vor- und Grundschulkinder
 - Herausgabe eines gemeinsamen Naturkalenders
 - Gestaltung einer gemeinsamen Wanderausstellung

Lehrpfad Jablonné v Podještědí – Lückendorf

Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zum Projekt (Publizität)