Doprovodné přeshraniční společné osvětové akce


V rámci akcí pro veřejnost, plánovaných v rámci projektu, jde prioritně o poznání přírody a krajiny přímo v přírodě. Přeshraniční pěší exkurze a cykloexkurze, prezentace/přednášky a putovní výstava zprostředkují přírodu a krajinu, přírodovědné informace, emocionální prožitek. Poskytnou také příležitost k setkávání, navázání kontaktů, informace o životě a jednání v Evropě bez hranic. „Jen ten, kdo zná přírodu jako celek a pochopí ji, bude schopen ji chránit“.

Plánované aktivity v rámci akcí pro veřejnost
- na české straně:
*Diskuzní a přednáškové akce k přírodním zajímavostem v Lužických a Žitavských horách, v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
Plánována je řada přednášek s 9ti přednáškami z české (např. se zástupci CHKO a Libereckého kraje), a 9ti přednáškami z německé strany – externí pracovníci/odborníci
Témata: rostliny a živočichové, voda v krajině, geologické zajímavosti, historie a tradice, lidová architektura, lesnictví a myslivectví
Rozsah: max. 3 hod

*Cykloexkurze pro děti a mládež
Cyklistické exkurze pro děti a mládež s odborným přírodovědným vedením budou ekovýchovnou nabídkou pro školní třídy, popř. skupiny dětí a mládeže, organizované ve volnočasových zařízeních (např. DDM). Cílem je poznání přírody a krajiny, biotopů nejen na české, ale i na německé straně hranice. Snahou bude naplánovat především přeshraniční exkurze. V rámci projektu je plánováno 15 exkurzí, které budou doplňovat obsahově výuku zeměpisu či biologie. Předběžná témata: hornictví/těžba nerostných surovin, geologie, flóra a fauna, vliv člověka přírodu a krajinu, obnovitelné a fosilní zdroje energie, voda v krajině.

*Prezentace publikací
Publikace v češtině i němčině budou představeny v rámci 7 prezentačních akcí, které budou spojeny se zahájením společné putovní výstavy, organizované v min. 7 městech a obcích Libereckého kraje.

- na německé straně:
Akce na německé straně budou koordinovány Leadpartnerem, realizovány budou Centrem ochrany přírody Žitavské hory, který má odpovídající zkuešnosti a kompetence. 

*Přednášky a odborné exkurze
V rámci 18ti akcí bude představena příroda a krajina v okrese Görlitz, případně i v Libereckém kraji (přeshraniční exkurze). Účastníci budou informováni o následujících tématech: Der Besucher erfährt Wissenswertes zu folgenden Themen:
hornictví/těžba nerostných surovin, geologie, flóra a fauna, vliv člověka přírodu a krajinu, obnovitelné a fosilní zdroje energie, voda v krajině. V rámci exkurzí budou představeny zajímavé biotopy. Tento program je určen pro občany, návštěvníky, pro skupiny dětí a mládeže. 

*Cykloexkurze a pěší exkurze
Tématicky orientované exkurze a cykloexkurze (příroda a krajina) budou organizovány pro cílovou skupinu v okrese Görlitz. Budou nabídnuty školám v rámci projektového vyučování, popř. dále i občanům a návštěvníkům.

*Akce pro MŠ a ZŠ
Pro děti bude připravena řada kratších výletů, jejichž cílem je zprostředkovat myšlenku „příroda bez hranic“ ve sjednocené Evropě dětem přijatelnou, hravou formou.
Děti poznají v rámci akcí přírodu a krajinu, ale i kulturu a tradiceúzvyky sousední země.

*Společná putovní výstava „Přírodní krásy Euroregionu Nisa“
Prostřednictvím výjmečných fotografií bude představena příroda a krajina bez hranic v okrese Görlitz a Libereckém kraji. Putovní výstava bude připravena projektovými partnery společně. Celkem bude výstava představena na 12ti místech (7 měst a obcí na české straně, 5 měst a obcí na německé straně) Euroregionu Nisa. Zahájení výstavy bude spojeno s prezentací publikací a následnou přednáškou či diskuzní akcí. Výstava zprostředkuje krajinu a přírodu i s emocionálními efekty, nabídnde prostor pro mezinárodní setkávání a nové kontakty. Akce budou organizovány oběmi partnery.

Obsah projektu


Vydání naučných publikací / Herausgabe von den polulärwissenschaftlichen Publikationen

 Doprovodná práce s veřejností / Begleitende Öffentlichkeitsarbeit

- přednášky
- cykloexkurze a celodenní exkurze     s odborným vedením
- vydání společného přírodovědného       kalendáře
- putovní výstava

Přeshraniční naučná stezka Jablonné v Podještědí - Lückendorf / Grenzüberschreitender Lehrpfad Jablonné v P. - Lückendorf

 Publicita k projektu / Publizität

Inhalt des projektes

Herausgabe von populär-wissenschaftlichen Publikationen in deutscher und tschechischer Sprache

Begleitende grenzüberschreitende Öffentlichkeitsarbeit in Form von

 - Vorträgen und Exkursionen für die 
Öffentlichkeit
 - Geführte Radtouren und Ganztagswanderungen
- Veranstaltungen für Vor- und Grundschulkinder
 - Herausgabe eines gemeinsamen Naturkalenders
 - Gestaltung einer gemeinsamen Wanderausstellung

Lehrpfad Jablonné v Podještědí – Lückendorf

Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zum Projekt (Publizität)